مجموعه مقالات بارگذاری پیچشی

تحلیل پیچش در لوله های جدار نازک – آموزش جامع
انرژی کرنشی در میله های تحت پیچش – به زبان ساده
تعیین مولفه های تنش و کرنش در حالت برش خالص – آموزش جامع
پیچش غیر یکنواخت (Nonuniform Torsion) و حالت های مختلف آن – با مثال های کاربردی
تحلیل میله های تحت پیچش — آموزش جامع
آشنایی با مقاومت مواد (Strength of Materials) و پارامترهای مرتبط با آن