لیست توابع پایه ریاضی – کوتاه و به زبان ساده

۱۱ مرداد ۱۳۹۴ در دسته‌بندی اخبار و تازه ها نوشته مسعود عبدالرحیمی‎ زمان مورد نیاز برای مطالعه : 0 دقیقه

common-functions-reference

در این جا برخی از توابع معمول و متداول با نمودارشان نوشته شده اند:

 

تابع خطی:

مرجع توابع معمول

f(x) = mx + b

تابع مربعی:

مرجع توابع معمول

f(x) = x2

تابع مکعبی:

مرجع توابع معمول

f(x) = x3

تابع جذر:

مرجع توابع معمول

f(x) = √x

تابع قدر مطلق:

مرجع توابع معمول

f(x) = |x|

تابع معکوس (متقابل) (Reciprocal):

مرجع توابع معمول

f(x) = 1/x

تابع لگاریتمی

مرجع توابع معمول

f(x) = ln(x)

تابع نمایی:

مرجع توابع معمول

f(x) = ex

تابع جزء صحیح (تابع کف و تابع سقف):

مرجع توابع معمول

یک تابع کف

تابع سینوس:

مرجع توابع معمول

تابع کسینوس:

مرجع توابع معمول

تابع تانژانت:

مرجع توابع معمول

حرکات دست

این نمودار ها را می توانید با حرکات دست حفظ کنید … ! (طراح: ناشناس)

مرجع توابع معمول

منبع

نظرات