ضمایر موصولی در زبان فرانسه + مثال، تلفظ و تمرین

۵۴۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
ضمیر موصولی در فرانسوی

قبلاً در مجله فرادرس درباره «انواع ضمایر در زبان فرانسه» مطلبی برای شما تهیه کردیم. در این مطلب «ضمایر موصولی در زبان فرانسه» را به شما معرفی می‌کنیم. ضمایر موصولی مانند بقیه ضمایر جایگزین اسم می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کنند. به این ضمایر «موصولی» می‌گوییم چون باعث پیوند دو جمله می‌شوند. در زبان فارسی «که» معادل خوبی برای این ضمایر است. در این مطلب ضمایر موصولی را به‌کمک مثال‌های متعدد به شما معرفی خواهیم کرد.

ضمایر موصولی در زبان فرانسه چیست؟‌

ضمایر موصولی بخش مهمی در دستور زبان فرانسه هستند. پیش از معرفی مفصل و جامع ضمایر موصولی در زبان فرانسه این کلمات کوچک و مفید را در جمله‌های زیر ببینیم.

La fille qui porte une robe rouge et qui vous regarde est ma sœur.

دختری که لباس قرمز پوشیده و به تو نگاه می‌کند، خواهر من است.

Les phrases que vous répétez maintenant sont assez difficiles à comprendre.

درک جمله‌هایی که اکنون تکرار می‌کنید، بسیار دشوار است.

Le livre dont vous me parlez est celui qui est sur l’étagère en face de vous.

کتابی که درباره آن به من می‌گویید، همان کتابی است که در قفسه مقابل شما قرار دارد.

L’homme qui vous parlait est le directeur.

مردی که با شما صحبت می‌کرد، کارگردان است.

L’appartement que vous avez acheté l’année dernière est celui qui est devant nous, n’est-ce pas ?

آپارتمانی که پارسال خریدی همان آپارتمانی است که روبه‌روی ماست، این‌طور نیست؟

La maison que vous avez visitée aujourd’hui est celle où est né Victor Hugo.

خانه ای که امروز بازدید کردید، همان خانه‌ای است که «ویکتور هوگو» در آن متولد شد.

Les affaires dont vous avez besoin ne sont pas disponibles.

وسایل موردنیاز شما در دسترس نیست.

Un enfant qui a des parents bilingues et qui voyage beaucoup sera certainement polyglotte.

کودکی که پدر و مادر دو زبانه دارد و زیاد سفر می‌کند، قطعاً چند زبانه خواهد شد.

چطور از ضمایر موصولی در فرانسه استفاده کنیم؟

ضمایر موصولی پر استفاده در زبان فرانسه عموماً شامل «qui» ،«que» ،«dont» و «où» است. در ادامه کاربرد هریک را فهرست کرده‌ایم.

  • ضمیر موصولی «qui» جایگزین فاعل می‌شود:

Il attend son ami qui rentre de Toulouse.

او منتظر دوستش است که از «تولوز» برمی‌گردد.

Julien, qui roulait trop vite, a eu un accident.

«جولین» که خیلی سریع رانندگی می‌کرد، تصادف کرد.

  • ضمیر موصولی «que» جایگزین «ضمیر مفعولی مستقیم» (complément d'objet direct) می‌شود:

Voici le reportage que je regarde en ce moment.

این گزارشی است که در حال حاضر دارم تماشا می‌کنم.

Il a eu un accident avec la voiture que son père lui avait prêtée.

با خودرویی که پدرش به او قرض داده بود، تصادف کرد.

  • ضمیر موصولی «dont» جایگزین کلمه قبل از «de» می‌شود:

C'est l'exposition dont tu m'as parlé ?

این نمایشگاهی است که درباره‌اش به من گفتید؟

  • ضمیر موصولی «où» جایگزین عبارت قیدی مکانی و یا زمانی می‌شود:

C'est la maison j'habite.

این خانه‌ای است که در آن زندگی می‌کنم.

(در این جمله ضمیر موصولی «où» جایگزین عبارت قیدی مکانی شده است.)

L'année je suis allée à Paris, il a neigé en juillet.

سالی که من به «پاریس» آمدم، در ژوئیه برف بارید.

(در این جمله ضمیر موصولی «où» جایگزین عبارت قیدی زمانی شده است.)

Il a cherché un garage faire réparer la voiture.

او به دنبال گاراژی گشت که در آن ماشین را تعمیر کند.

(در این جمله ضمیر موصولی «où» جایگزین عبارت قیدی مکانی شده است.)

ضمایر موصولی فرانسوی

رابطه حرف اضافه و qui

بدون استفاده از «حروف اضافه در زبان فرانسه» ضمیر موضولی «qui» می‌تواند به جاندار (شخصی یا حیوانی) و بی‌جان (چیزی یا مفهومی) اشاره کند. در نمونه‌های زیر این کاربرد را مشاهده می‌کنید.

Est-ce que tu connais Julien qui a heurté un panneau avec sa voiture ?

آیا «جولین» را می‌شناسید که با خودرویش به تابلویی برخورد کرد؟

Est-ce que tu as vu la voiture qui a heurté un panneau ?

خودرویی را که به تابلویی برخورد کرد، دیدی؟

اما زمانی که از حروف اضافه استفاده می‌کنیم، ضمیر موصولی «qui» فقط می‌تواند به جانداران اشاره کند. در مثال‌های زیر کاربرد آن را مشاهده می‌کنید.

Est-ce que tu connais Julien avec qui j'ai acheté une nouvelle voiture ?

آیا «جولین» را که خودروی جدیدی خریده است، می‌شناسی؟

(استفاده از ضمیر موصولی «qui» در این جمله درست است.)

Est-ce que tu as vu la voiture avec qui il a heurté un panneau ?

آیا خودرویی را که به تابلویی برخورد کرد، دیدی؟

(از آنجاییکه ضمیر موصولی «qui» در این جمله به چیز بی‌جانی، یعنی خودرو اشاره می‌کند، استفاده از آن نادرست است.)

ضمایر موصولی ce qui و ce que و ce dont

در زبان فرانسه علاوه بر ضمایر موصولی که درباره آن‌ها حرف زدیم،‌ ضمایر موصولی دیگری هم وجود دارد. برای مثال می‌توان به ضمایر موصولی «ce qui» ،«ce que» و «ce dont» اشاره کرد. در ادامه کاربرد هر یک را فهرست کرده‌ایم.

  • ضمیر موصولی «ce qui» زمانی استفاده می‌شود که به فاعل اشاره کند:

Il ne sait pas ce qui s'est passé.

او نمی‌داند که چه اتفاقی افتاده است.

  • ضمیر موصولی «ce que» زمانی استفاده می‌شود که به «ضمیر مفعولی مستقیم» (complément d'objet direct) اشاره کند:

Il ne sait pas ce qu’il a fait.

نمی‌داند که او چه کرده است.

Il a raconté tout ce dont il se souvient.

هرچه را که به‌خاطر می‌آورد،‌ گفت.

(عبارت فعلی بدون ضمیر موصولی، «se souvenir de quelque chose»‌ به معنای چیزی را به‌خاطر آوردن است.)

ضمیر موصولی lequel و مشتقات آن

ضمیر موصولی «lequel» در زبان فرانسه با جنسیت و شمار مطابقت می‌کند. به همین‌خاطر تنوع این ضمیر موصولی به صورتی است که در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

ضمیر موصولی lequel و مشتقات آن
ضمیر موصولی جنسیت و شمار
lequel مفرد مذکر
laquelle مفرد مونث
lesquels جمع مذکر
lesquelles جمع مونث

کاربرد ضمایر موصولی را در مثال‌های زیر مشاهده می‌کنید.

Il nous a montré le panneau qu’il a heurté.

او به ما تابلویی که زده بود را نشان داد.

***

Il nous a montré lequel il a heurté.

آنچه را زده بود به ما نشان داد.

Il nous a montré la voiture qu’il a cassée lors de l'accident.

خودرویی را که در تصادف آسیب زده بود به ما نشان داد.

***

Il nous a montré laquelle il a cassée lors de l'accident.

آنچه را در تصادف آسیب زده بود به ما نشان داد.

همانطور که در مثال‌ها مشاهده کردید، ضمیر موصولی lequel و مشتقات آن جایگزین ضمیر موصولی «que» و چیزی که به آن اشاره می‌کند، می‌شود. ضمیر موصولی lequel با حروف اضافه «à» و «de» ترکیب می‌شود. در جدول زیر ترکیب آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

ترکیب ضمیر موصولی lequel با حروف اضافه «à» و «de»
جمع مونث جمع مذکر مفرد مونث مفرد مذکر حرف اضافه
auxquelles auxquels à laquelle auquel à
desquelles desquels de laquelle duquel de

کاربردهای دیگر ضمیر موصولی lequel را در جمله‌های زیر مشاهده می‌کنید.

C’est la voiture avec laquelle il a eu un accident.

این خودرویی است که با آن تصادف کرده است.

C’est une terrible histoire à laquelle il faut faire face.

داستان وحشتناکی است که باید با آن روبرو شود.

Voici les deux nouveaux modèles de voiture entre lesquels vous avez le choix.

در اینجا دو مدل خودروی جدید وجود دارد که می‌توانید از بین آن‌ها انتخاب کنید.

Voici les nouveaux modèles de voiture parmi lesquels vous avez le choix.

در اینجا مدل‌های جدید خودرو را برای شما آورده‌ایم که‌ می‌توانید از بین آن‌ها انتخاب کنید.

ضمیر موصولی چیست؟

مکالمه با ضمایر موصولی در زبان فرانسه

برای یادگیری بهتر زبان فرانسه باید بدانید گرامری که یاد می‌گیرید را چگونه استفاده کنید. راه‌حل یادگیری روش استفاده آن‌ها، مطالعه متن‌های زبان فرانسه و شنیدن محاورات آن است تا کم‌کم به خاطر بسپارید هر ضمیر موصولی در کجا کاربرد دارد. به همین دلیل در ادامه مطلب مکالمه‌هایی برای شما فراهم کرده‌ایم تا با کاربرد انواع ضمایر موصولی در زبان فرانسه آشنا بشوید. تلفظ و ترجمه هر مکالمه نیز همراه آن ارائه شده است.

به مکالمه «زوئی» و «مارتین»‌ توجه کنید.

Zoé : Qu’est-ce que tu fais ?

Martin : Je lis le livre que tu m’as prêté.

Zoé : Ah oui ? Tu en es où ?

Martin : J’en suis au moment où Thomas découvre la vérité.

Zoé : Ah oui, il entre dans la chambre de sa sœur qui est malade…

Martin : Ce n’est pas sa sœur qui est malade, c’est sa tante.

Zoé : Oui, oui, sa tante qui revient de Norvège.

Martin : De quoi tu parles ? Sa tante ne voyage pas… C’est Thomas qui revient de Norvège.

Zoé : Oui, bon, j’avoue, j’ai sauté quelques pages.

Martin : Oui, et les pages que tu n’as pas sautées, tu les as lues en diagonales ?

ترجمه مکالمه اول

زوئی: داری چیکار می‌کنی؟

مارتین: دارم کتابی را که به من قرض دادی می‌خوانم.

زوئی: جداً؟ کجای کتاب هستی؟

مارتین: من در حال خواندن لحظه‌ای هستم که «توماس» حقیقت را کشف می‌کند.

زوئی: آه بله، او به اتاق خواهرش که مریض است می‌رود...

مارتین: این خواهرش نیست که مریض است، عمه‌اش است.

زوئی: بله، بله، عمه‌اش که از نروژ برمی‌گردد.

مارتین: در مورد چی حرف می‌زنی؟ عمه‌اش سفر نمی‌کند... «توماس» از نروژ برمی‌گردد.

زوئی: بله، خب، اعتراف می‌کنم، چند صفحه را رد کردم.

مارتین: بله، و صفحاتی را که رد نکردی، آنها را به صورت مورب خواندی؟

به مکالمه «ژرژ» و «نائو»‌ توجه کنید.

Nao : Tu as quelques minutes pour répondre à un questionnaire ? C’est pour mon cours de français de demain.

Georges : Oui, je t’écoute.

Nao : Quelle est la ville où tu te sens le mieux ?

Georges : La ville où je me sens le mieux ? Ce n’est pas vraiment une ville, c’est mon village natal, en Corrèze.

Nao : Et tu peux me dire pour quelles raisons ?

Georges : Oui, c’est l’endroit où j’ai passé mon enfance. C’est là où j’ai laissé mes plus beaux souvenirs. Tu as d’autres questions ?

Nao : Oui, quelle est la pièce de la maison où tu passes le plus de temps ?

Georges : C’est dans mon bureau. C’est là où je travaille, et comme je vis seul, c’est souvent là où je mange et où je regarde la télé le soir.

Nao : Ton bureau est dans ta maison ?

Georges : Oui, j’ai cette chance.

Nao : J’ai une dernière question à te poser.

Georges : Vas-y !

Nao : Quel est l’endroit où tu ne pourrais pas passer tes vacances ?

Georges : Ce serait … sur un parking de supermarché !

Nao : C’est bizarre comme réponse.

Georges : Et ta question ? Elle n’est pas bizarre ?

ترجمه مکالمه دوم

نائو: چند دقیقه برای پاسخ دادن به یک پرسشنامه فرصت داری؟ برای کلاس فرانسه فردای من است.

ژرژ: بله، گوش می‌کنم.

نائو: در کدام شهر بهترین احساسات را داری؟

ژرژ: شهری که در آن بهترین احساس را دارم؟ در واقع آنجا یک شهر نیست، روستای زادگاه من در «کورز» است.

نائو: و می‌شود بگویی که چرا؟

ژرژ: بله، آنجا جایی بود که دوران کودکی‌ام را گذراندم. اینجا بود که من بهترین خاطراتم را به یادگار گذاشتم. سوال دیگری داری؟

نائو: بله، اتاقی در خانه که بیشترین زمان را در آن می‌گذرانی، کدام اتاق است؟

ژرژ: دفتر کارم است. آنجا جایی است که کار می‌کنم، و از آنجاییکه تنها زندگی می‌کنم، اغلب جایی است که غذا می‌خورم و شب‌ها تلویزیون تماشا می‌کنم.

نائو: دفتر کارت در خانه‌ات است؟

ژرژ: بله، من این شانس را دارم.

نائو: سوال آخری هم برای پرسیدن دارم.

ژرژ: بگو.

نائو: کجا نمی‌توانی تعطیلاتت را بگذرانی؟

ژرژ: این می‌تواند... پارکینگ سوپرمارکت باشد.

نائو: این پاسخ عجیبی است.

ژرژ: و سوال شما چه؟ آن عجیب نیست؟

سوالات رایج درباره ضمایر موصولی در زبان فرانسه

برای درک بهتر ضمایر موصولی در زبان فرانسه در ادامه مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ داده‌ایم.

ضمیر موصولی در زبان فرانسه چیست؟

ضمیر موصولی در زبان فرانسه به جای اسم می‌نشیند تا از تکرار آن جلوگیری کند و دو جمله را به هم متصل می‌کند. در فارسی «که» معادل خوبی برای ضمیر موصولی است.

چطور نقش ضمیر موصولی در زبان فرانسه را تحلیل کنیم؟

ضمیر موصولی در جمله، می‌تواند نقش‌های مختلفی از قبیل ضمیر مفعولی مستقیم یا غیر مستقیم، فاعل و... بپذیرد.

تمرین ضمایر موصولی در فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «ضمایر موصولی در زبان فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل 6 سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Connais-tu ce journal______ vient de sortir?

qui

que

dont

2. Tu as lu le livre______ je veux offrir à Julie ?

qui

que

dont

3. Le bruit______ tu entendes, c’est celui de la machine à laver.

qui

que

dont

4. Nous écoutons une chanson super,______ a un grand succès.

qui

que

dont

5. C’est l'autobus _______ je prends tous les matins.

qui

que

dont

6. Il y a des pays_______ j’ai envie d’aller.

qui

que

dont

 

تمرین دوم

جاهای خالی را با ضمایر موصولی پر کنید.

Q1: La chanteuse_______ tu m’as parlé est vraiment incroyable!

جواب

Réponse: La chanteuse dont tu m’as parlé est vraiment incroyable!

Q2: Tu savais que la mairie______ tu t’es marié n’existe plus?

جواب

Réponse: Tu savais que la mairie tu t’es marié n’existe plus?

Q3: Le restaurant à côté______ tu habites est très bruyant!

جواب

Réponse: Le restaurant à côté duquel tu habites est très bruyant!

Q4: Les activités______ vous avez participé sont intéressantes?

جواب

Réponse: Les activités auxquelles vous avez participé sont intéressantes?

Q5: Le plat______ j’ai mangé ce midi m’a rendu malade…

جواب

Réponse: Le plat que j’ai mangé ce midi m’a rendu malade…

Q6: Tu viens d'un pays. Il est magnifique.
Le pays d'______ tu viens est magnifique.

جواب

Réponse: Tu viens d’un pays. Il est magnifique.
Le pays d’ tu viens est magnifique.

Q7: Il est arrivé. Elle partait à ce moment-là.
Il est arrivé au moment______ elle partait.

جواب

Réponse: Il est arrivé. Elle partait à ce moment-là.
Il est arrivé au moment elle partait.

Q8: C'est une personne. On parle beaucoup d'elle.
C'est une personne______ on parle beaucoup.

جواب

Réponse: C’est une personne. On parle beaucoup d’elle.
C’est une personne dont on parle beaucoup.

Q9: C'est quelque chose. On a besoin de cela pour skier.
C'est quelque chose______ on a besoin pour skier.

جواب

Réponse: C’est quelque chose. On a besoin de cela pour skier.
C’est quelque chose dont on a besoin pour skier.

Q10: Les gens viennent du Chili. Tu parles à ces gens.
Les gens______ tu parles viennent du Chili.

جواب

Réponse: Les gens viennent du Chili. Tu parles à ces gens.
Les gens à qui tu parles viennent du Chili.

جمع‌بندی

در جدول زیر خلاصه‌ای از مطلب ضمایر موصولی در زبان فرانسه را مشاهده می‌کنید.

جمع‌بندی مطلب «ضمایر موصولی در زبان فرانسه»
ضمایر موصولی پرکاربرد

qui

que

dont

ضمایر موصولی با ce

ce qui

ce que

ce dont

ضمیر موصولی lequel و مشتقات آن

lequel

laquelle

lesquels

lesquelles

ترکیب ضمیر موصولی lequel با حروف اضافه «à» و «de»

auxquelles و auxquels و à laquelle و auquel

desquelles و desquels و de laquelle و duquel

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
TV 5 Monde Francais Lingolia

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *