مجموعه مقالات کرنش مهندسی

تغییر شکل در حوزه مکانیک مواد — آشنایی با تغییر شکل، کرنش و جابجایی
آشنایی با مفهوم تنش و کرنش واقعی مواد