برچسب: پتانسیل برداری

قانون بیوساوار (Biot Savart law) — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)