مجموعه مقالات مقطع دایره ای

تحلیل تنش و تغییر شکل در تیرها — بخش اول: محاسبه تنش برشی و خمشی