محاسبه آمار کلمات یکتا در زبان های برنامه نویسی — راهنمای کاربردی

۲۲۸ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۱ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
محاسبه آمار کلمات یکتا در زبان های برنامه نویسی — راهنمای کاربردی

در این مطلب، با مبحث محاسبه آمار کلمات یکتا در «پردازش زبان طبیعی» (Natural Language Processing) آشنا خواهید شد. برای شرح دادن مبحث محاسبه آمار کلمات یکتا و ارائه نمونه‌های کاربردی از پیاده‌سازی چنین برنامه‌هایی، از «زبان برنامه‌نویسی پایتون» (Python Programming language) استفاده می‌شود.

997696

محاسبه آمار کلمات یکتا

محاسبه آمار کلمات یکتا در زبان برنامه‌نویسی پایتون

در این بخش، از زبان برنامه‌نویسی پایتون برای محاسبه آمار کلمات یکتا در یک داده متنی داده شده استفاده می‌شود. البته در ادامه کار، کدهای لازم برای محاسبه آمار کلمات یکتا در دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی نیز ارائه خواهد شد.

شایان ذکر است که برای محاسبه آمار کلمات یکتا در زبان پایتون، از سه روش مختلف استفاده می‌شود:

 • روش مبتنی بر «حلقه» (Loop) و «لیست» (List)
 • روش مبتنی بر «مجموعه‌ها» (Sets)
 • روش مبتنی بر Dictionary

هدف از ارائه این مطلب، آموزش ساده و کاربردی محاسبه آمار کلمات یکتا در پردازش زبان طبیعی است. از تکنیک‌های محاسبه آمار کلمات یکتا و ابزارهای آن، برای تحلیل محتوای داده‌های متنی و استخراج اطلاعات بامعنی و مفید از آن‌ها استفاده می‌شود.

محاسبه آمار کلمات یکتا و نمایش آن‌ها، سبب درک بهتر برنامه‌نویسان و تحلیگران داده‌های متنی از محتوا و اطلاعات موجود در داده‌های متنی می‌شود. همچنین، محاسبه آمار کلمات یکتا در داده‌های متنی، معمولا اولین گام در فرایند «تحلیل کیفی متن» (Text Analysis) یا «متن‌کاوی» (Text Mining) محسوب می‌شود.

محاسبه آمار کلمات یکتا

محاسبه آمار کلمات یکتا با روش مبتنی بر حلقه و لیست

در این مرحله، از یک روش مبتنی بر حلقه و لیست برای محاسبه آمار کلمات یکتا در متن استفاده می‌شود. برای انجام چنین کاری، از حلقه for جهت پردازش لیست حاوی کلمات موجود در داده‌های متنی استفاده می‌شود.

قطعه کد زیر، آمار کلمات یکتای موجود در یک «رشته» (String) متنی را محاسبه می‌کند.

1# Python code to find frequency of each word
2def freq(str):
3  # break the string into list of words
4  str = str.split()
5  str2 = []
6
7  # loop till string values present in list str
8  for i in str:
9
10    # checking for the duplicacy
11    if i not in str2:
12      # insert value in str2
13      str2.append(i)
14
15  for i in range(0, len(str2)):
16    # count the frequency of each word(present
17    # in str2) in str and print
18    print('Frequency of (', str2[i], ') is :', str.count(str2[i]))
19
20
21def main():
22  wordstring = 'it was the best of times it was the worst of times '
23  wordstring += 'it was the age of wisdom it was the age of foolishness'
24  freq(wordstring)
25
26
27if __name__ == "__main__":
28  main() # call main function

دقت داشته باشید که در زبان‌های برنامه‌نویسی، از عملگر += برای الحاق یک «موجودیت» (Entity) یا مقداری مشخص به انتهای یک متغیر تعریف شده استفاده می‌شود. در این قطعه کد، ابتدا یک رشته متنی تعریف شده است. سپس، محتویات آن جداسازی و درون یک لیست به نام str ذخیره می‌شود.

سپس، یک لیست خالی به نام str2 تولید می‌شود و از طریق پیمایش محتویات لیست str (هر یک از کلمات موجود در متن)، کلمات یکتا در لیست str2 ذخیره می‌شوند (کلمات در صورتی در لیست str2 ذخیره می‌شوند که پیش از این در لیست ذخیره نشده باشند).

در مرحله بعد، لیست str2 پیمایش و با استفاده از تابع count، تناوب هر کدام از کلمات موجود در این لیست محاسبه می‌شود. در نهایت، کلمات یکتای موجود در رشته‌های متنی و تناوب آن‌ها، در خروجی نمایش داده می‌شوند.

Frequency of it is : 4
Frequency of was is : 4
Frequency of the is : 4
Frequency of best is : 1
Frequency of of is : 4
Frequency of times is : 2
Frequency of worst is : 1
Frequency of age is : 2
Frequency of wisdom is : 1
Frequency of foolishness is : 1

محاسبه آمار کلمات یکتا با روش مبتنی بر تابع ()set

در این مرحله، از یک روش مبتنی بر تابع ()set برای محاسبه آمار کلمات یکتا در متن استفاده می‌شود. برای انجام چنین کاری، به جای استفاده از حلقه for جهت پردازش لیست حاوی کلمات موجود در داده‌های متنی، از تابع ()set استفاده می‌شود.

تابع ()set، بدون استفاده از حلقه، تنها کلمات یکتای موجود در یک لیست را انتخاب و آن‌ها را در یک لیست دیگر کپی می‌کند. قطعه کد زیر، آمار کلمات یکتای موجود در یک «رشته» (String) متنی را محاسبه می‌کند.

1# Python3 code to find frequency of each word
2# function for calculating the frequency
3def freq(str):
4  # break the string into list of words
5  str_list = str.split()
6
7  # gives set of unique words
8  unique_words = set(str_list)
9
10  for words in unique_words:
11    print('Frequency of (', words, ') is :', str_list.count(words))
12
13  # driver code
14
15
16if __name__ == "__main__":
17  wordstring = 'it was the best of times it was the worst of times '
18  wordstring += 'it was the age of wisdom it was the age of foolishness'
19
20  # calling the freq function
21  freq(wordstring)

در مرحله اول، رشته متنی مورد نظر با استفاده از تابع ()split جداسازی و کلمات موجود در آن، در لیستی به نام str_list ذخیره می‌شوند. سپس، از تابع ()set جهت شناسایی کلمات یکتای در موجود در متن و ذخیره آن‌ها در لیستی به نام unique_words استفاده می‌شود.

در مرحله بعد، لیست unique_words پیمایش و با استفاده از تابع count، تناوب هر کدام از کلمات موجود در این لیست محاسبه می‌شود. در نهایت، کلمات یکتای موجود در رشته‌های متنی و تناوب آن‌ها در خروجی نمایش داده می‌شوند.

Frequency of ( times ) is : 2
Frequency of ( age ) is : 2
Frequency of ( wisdom ) is : 1
Frequency of ( foolishness ) is : 1
Frequency of ( of ) is : 4
Frequency of ( the ) is : 4
Frequency of ( best ) is : 1
Frequency of ( worst ) is : 1
Frequency of ( it ) is : 4
Frequency of ( was ) is : 4

محاسبه آمار کلمات یکتا با روش مبتنی بر Dictionary

نوع‌های داده‌ای لیست (List) و رشته (String)، نوع‌های داده‌ای هستند که به صورت ترتیبی مرتب‌سازی (Sequentially Ordered) شده‌اند. به عبارت دیگر، برنامه‌نویس با استفاده از «شاخص» (Index) متناظر با عناصر این نوع‌های داده‌ای، قادر به دسترسی به محتویات آن‌ها خواهند بود.

شاخص در زبان‌های برنامه‌نویسی از صفر آغاز می‌شود. اگر شما لیستی متشکل از مقادیر رشته‌ای داشته باشید، با استفاده از شاخص‌های دوبعدی قادر خواهید بود ابتدا به رشته خاصی در لیست و سپس، به کاراکتر خاصی در رشته‌ها دسترسی پیدا کنید. به عنوان نمونه:

1s = 'hello world'
2print(s[0])
3-> h
4
5print(s[1])
6-> e
7
8m = ['hello', 'world']
9print(m[0])
10-> hello
11
12print(m[1])
13-> world
14
15print(m[0][1])
16-> e
17
18print(m[1][0])
19-> w

برای مشخص کردن تناوب کلمات در یک رشته متنی، می‌توان از نوع خاصی از «اشیاء» (Object) در زبان پایتون به نام Dictionary استفاده کرد. نوع‌های Dictionary، «مجموعه‌ای نامرتب» (Unordered Collection) از اشیاء هستند. به عبارت دیگر، از طریق استفاده از شاخص، قابلیت دسترسی به محتویات عناصر آن را نخواهید داشت. با این حال، با استفاده از مفهومی به نام «کلید» (Key) قادر به جستجوی محتویات آن خواهید بود. به همین دلیل، به آن‌ها Dictionary گفته می‌شود. به عنوان نمونه:

1d = {'world': 1, 'hello': 0}
2print(d['hello'])
3-> 0
4
5print(d['world'])
6-> 1
7
8print(d.keys())
9-> ['world', 'hello']

نوع‌های Dictionary، قابلیتی مشابه با فرهنگ لغات زبان دارند. در صورتی که شما معنی یک کلمه خاص را ندانید، کافی است که به فرهنگ لغات مراجعه کنید. در مثال بالا، زمانی که دستور [('print(d['hello اجرا می‌شود، مفسر پایتون در متغیر d به دنبال کلیدی به نام hello خواهد گشت و در صورت پیدا کردن این کلید، مقدار متناظر با این کلید در Dictionary را در خروجی چاپ می‌کند (مقدار صفر، متناظر با کلید hello است).

از قطعه کد زیر، برای محاسبه آمار کلمات یکتا در داده‌های متنی استفاده می‌شود.

1# Dictionary_Unique_Word_Freq.py
2
3def stripTags(pageContents):
4  startLoc = pageContents.find("<p>")
5  endLoc = pageContents.rfind("<br/>")
6
7  pageContents = pageContents[startLoc:endLoc]
8
9  inside = 0
10  text = ''
11
12  for char in pageContents:
13    if char == '<':
14      inside = 1
15    elif (inside == 1 and char == '>'):
16      inside = 0
17    elif inside == 1:
18      continue
19    else:
20      text += char
21
22  return text
23
24
25# Given a text string, remove all non-alphanumeric
26# characters (using Unicode definition of alphanumeric).
27
28def stripNonAlphaNum(text):
29  import re
30  return re.compile(r'\W+', re.UNICODE).split(text)
31
32# Given a list of words, return a dictionary of
33# word-frequency pairs.
34def sortFreqDict(freqdict):
35  aux = [(freqdict[key], key) for key in freqdict]
36  aux.sort()
37  aux.reverse()
38  return aux
39
40def wordListToFreqDict(wordlist):
41  wordfreq = [wordlist.count(p) for p in wordlist]
42  return dict(zip(wordlist,wordfreq))
43

لازم به ذکر است که کدهای نمایش داده شده باید در فایلی به نام Dictionary_Unique_Word_Freq.py ذخیره شوند تا توسط کدهای ذخیره شده در فایل زیر، قابل فراخوانی و اجرا باشند. کدهای زیر نیز باید در فایلی به نام Frequency.py ذخیره شوند.

1import urllib.request
2import Dictionary_Unique_Word_Freq
3
4wordstring = 'it was the best of times it was the worst of times '
5wordstring += 'it was the age of wisdom it was the age of foolishness'
6
7wordlist = Dictionary_Unique_Word_Freq.stripNonAlphaNum(wordstring)
8dictionary = Dictionary_Unique_Word_Freq.wordListToFreqDict(wordlist)
9sorteddict = Dictionary_Unique_Word_Freq.sortFreqDict(dictionary)
10
11for s in sorteddict: print(str(s))

خروجی:

(4, 'was')
(4, 'the')
(4, 'of')
(4, 'it')
(2, 'times')
(2, 'age')
(1, 'worst')
(1, 'wisdom')
(1, 'foolishness')
(1, 'best')

حذف کلمات بی‌اثر (Stowords)

در داده‌های متنی، کلماتی وجود دارند که در زبان‌های طبیعی بسیار شایع هستند و هیچ گونه اطلاعاتی در مورد زمینه محتوایی و معنای موجود در داده‌های متنی منتقل نمی‌کنند. به طور کلی، کاربردهای پردازش زبان طبیعی به دنبال پیدا کردن کلماتی هستند که می‌توانند به شناسایی معنا، مفهوم و موضوعات مختلفی که داده‌های متنی درباره آن‌ها صحبت می‌کنند، کمک کنند.

بنابراین بهتر که این دسته از کلمات (شایع و بی‌اثر) از متن حذف شوند. به کلماتی که معمولا برای تحلیل کیفی داده‌های متنی نادیده گرفته می‌شوند، «کلمات بی‌اثر» (Stopwords) گفته می‌شود. برای تعریف کلمات بی‌اثر و حذف کردن آن‌ها از داده‌های متنی، باید تغییرات زیر را در فایل‌های Dictionary_Unique_Word_Freq.py و Frequency.py ایجاد کنید:

1# Dictionary_Unique_Word_Freq.py
2stopwords = ['a', 'about', 'above', 'across', 'after', 'afterwards']
3stopwords += ['again', 'against', 'all', 'almost', 'alone', 'along']
4stopwords += ['already', 'also', 'although', 'always', 'am', 'among']
5stopwords += ['amongst', 'amoungst', 'amount', 'an', 'and', 'another']
6stopwords += ['any', 'anyhow', 'anyone', 'anything', 'anyway', 'anywhere']
7stopwords += ['are', 'around', 'as', 'at', 'back', 'be', 'became']
8stopwords += ['because', 'become', 'becomes', 'becoming', 'been']
9stopwords += ['before', 'beforehand', 'behind', 'being', 'below']
10stopwords += ['beside', 'besides', 'between', 'beyond', 'bill', 'both']
11stopwords += ['bottom', 'but', 'by', 'call', 'can', 'cannot', 'cant']
12stopwords += ['co', 'computer', 'con', 'could', 'couldnt', 'cry', 'de']
13stopwords += ['describe', 'detail', 'did', 'do', 'done', 'down', 'due']
14stopwords += ['during', 'each', 'eg', 'eight', 'either', 'eleven', 'else']
15stopwords += ['elsewhere', 'empty', 'enough', 'etc', 'even', 'ever']
16stopwords += ['every', 'everyone', 'everything', 'everywhere', 'except']
17stopwords += ['few', 'fifteen', 'fifty', 'fill', 'find', 'fire', 'first']
18stopwords += ['five', 'for', 'former', 'formerly', 'forty', 'found']
19stopwords += ['four', 'from', 'front', 'full', 'further', 'get', 'give']
20stopwords += ['go', 'had', 'has', 'hasnt', 'have', 'he', 'hence', 'her']
21stopwords += ['here', 'hereafter', 'hereby', 'herein', 'hereupon', 'hers']
22stopwords += ['herself', 'him', 'himself', 'his', 'how', 'however']
23stopwords += ['hundred', 'i', 'ie', 'if', 'in', 'inc', 'indeed']
24stopwords += ['interest', 'into', 'is', 'it', 'its', 'itself', 'keep']
25stopwords += ['last', 'latter', 'latterly', 'least', 'less', 'ltd', 'made']
26stopwords += ['many', 'may', 'me', 'meanwhile', 'might', 'mill', 'mine']
27stopwords += ['more', 'moreover', 'most', 'mostly', 'move', 'much']
28stopwords += ['must', 'my', 'myself', 'name', 'namely', 'neither', 'never']
29stopwords += ['nevertheless', 'next', 'nine', 'no', 'nobody', 'none']
30stopwords += ['noone', 'nor', 'not', 'nothing', 'now', 'nowhere', 'of']
31stopwords += ['off', 'often', 'on','once', 'one', 'only', 'onto', 'or']
32stopwords += ['other', 'others', 'otherwise', 'our', 'ours', 'ourselves']
33stopwords += ['out', 'over', 'own', 'part', 'per', 'perhaps', 'please']
34stopwords += ['put', 'rather', 're', 's', 'same', 'see', 'seem', 'seemed']
35stopwords += ['seeming', 'seems', 'serious', 'several', 'she', 'should']
36stopwords += ['show', 'side', 'since', 'sincere', 'six', 'sixty', 'so']
37stopwords += ['some', 'somehow', 'someone', 'something', 'sometime']
38stopwords += ['sometimes', 'somewhere', 'still', 'such', 'system', 'take']
39stopwords += ['ten', 'than', 'that', 'the', 'their', 'them', 'themselves']
40stopwords += ['then', 'thence', 'there', 'thereafter', 'thereby']
41stopwords += ['therefore', 'therein', 'thereupon', 'these', 'they']
42stopwords += ['thick', 'thin', 'third', 'this', 'those', 'though', 'three']
43stopwords += ['three', 'through', 'throughout', 'thru', 'thus', 'to']
44stopwords += ['together', 'too', 'top', 'toward', 'towards', 'twelve']
45stopwords += ['twenty', 'two', 'un', 'under', 'until', 'up', 'upon']
46stopwords += ['us', 'very', 'via', 'was', 'we', 'well', 'were', 'what']
47stopwords += ['whatever', 'when', 'whence', 'whenever', 'where']
48stopwords += ['whereafter', 'whereas', 'whereby', 'wherein', 'whereupon']
49stopwords += ['wherever', 'whether', 'which', 'while', 'whither', 'who']
50stopwords += ['whoever', 'whole', 'whom', 'whose', 'why', 'will', 'with']
51stopwords += ['within', 'without', 'would', 'yet', 'you', 'your']
52stopwords += ['yours', 'yourself', 'yourselves']
53
54def stripTags(pageContents):
55  startLoc = pageContents.find("<p>")
56  endLoc = pageContents.rfind("<br/>")
57
58  pageContents = pageContents[startLoc:endLoc]
59
60  inside = 0
61  text = ''
62
63  for char in pageContents:
64    if char == '<':
65      inside = 1
66    elif (inside == 1 and char == '>'):
67      inside = 0
68    elif inside == 1:
69      continue
70    else:
71      text += char
72
73  return text
74
75
76# Given a text string, remove all non-alphanumeric
77# characters (using Unicode definition of alphanumeric).
78
79def stripNonAlphaNum(text):
80  import re
81  return re.compile(r'\W+', re.UNICODE).split(text)
82
83# Given a list of words, return a dictionary of
84# word-frequency pairs.
85def sortFreqDict(freqdict):
86  aux = [(freqdict[key], key) for key in freqdict]
87  aux.sort()
88  aux.reverse()
89  return aux
90
91def wordListToFreqDict(wordlist):
92  wordfreq = [wordlist.count(p) for p in wordlist]
93  return dict(zip(wordlist,wordfreq))
94
95# Given a list of words, remove any that are
96# in a list of stop words.
97
98def removeStopwords(wordlist, stopwords):
99  return [w for w in wordlist if w not in stopwords]
100

سپس تابع تعریف شده برای حذف کلمات را فراخوانی کنید تا کلمات بی‌اثر از داده‌های متنی حذف شوند.

1import urllib.request
2import Dictionary_Unique_Word_Freq
3
4wordstring = 'it was the best of times it was the worst of times '
5wordstring += 'it was the age of wisdom it was the age of foolishness'
6
7wordlist = Dictionary_Unique_Word_Freq.stripNonAlphaNum(wordstring)
8wordlist = Dictionary_Unique_Word_Freq.removeStopwords(wordlist, Dictionary_Unique_Word_Freq.stopwords)
9dictionary = Dictionary_Unique_Word_Freq.wordListToFreqDict(wordlist)
10sorteddict = Dictionary_Unique_Word_Freq.sortFreqDict(dictionary)
11
12for s in sorteddict: print(str(s))

خروجی:

(2, 'times')
(2, 'age')
(1, 'worst')
(1, 'wisdom')
(1, 'foolishness')
(1, 'best')

محاسبه آمار کلمات یکتا در دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی

در ادامه، کدهای لازم برای محاسبه آمار کلمات یکتا در دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی نمایش داده می‌شوند.

محاسبه آمار کلمات یکتا در زبان C#‎

در ادامه، قطعه کد لازم برای محاسبه آمار کلمات یکتا در زبان C#‎ نمایش داده شده است:

1using System;
2using System.Text.RegularExpressions;
3using System.Net;
4using System.Collections.Generic;
5using System.Linq;
6
7
8public class Program
9{
10	//Removes Html Tags from input provided
11	public static string RemoveHtmlTags(string html)
12  {
13		string htmlRemoved = Regex.Replace(html, @"<script[^>]*>[\s\S]*?</script>|<[^>]+>| ", " ").Trim();
14		string normalised = Regex.Replace(htmlRemoved, @"\s{2,}", " ");
15		return normalised;
16  }
17	
18	public static void Main()
19	{
20		using (WebClient client = new WebClient())
21		{ 
22			//get the page source
23			//string html = client.DownloadString("http://stackoverflow.com/").ToLower();
24			//define string
25			string strdata= "it was the best of times it was the worst of times it was the age of wisdom it was the age of foolishness";
26			
27			//remove html elements
28			//html = RemoveHtmlTags(html);
29			
30			//split list into keywords by space characters
31			//List<string> list = html.Split(' ').ToList();
32			List<string> list = strdata.Split(' ').ToList();
33			
34			//remove any non alphabet characters
35			var onlyAlphabetRegEx = new Regex(@"^[A-z]+$");
36			list = list.Where(f => onlyAlphabetRegEx.IsMatch(f)).ToList();
37
38			//further blacklist words (greater than 2 characters, not important, etc..)
39      //string[] blacklist = { "a", "an", "on", "of", "or", "as", "i", "in", "is", "to", "the", "and", "for", "with", "not", "by" }; //add your own
40      //list = list.Where(x => x.Length > 2).Where(x => !blacklist.Contains(x)).ToList();
41			
42			//distict keywords by key and count, and then order by count.
43			var keywords = list.GroupBy(x => x).OrderByDescending(x => x.Count());
44
45			//print each keyword to console.
46			foreach (var word in keywords)
47			{
48				Console.WriteLine("{0} {1}", word.Key, word.Count());
49			}
50		} 
51	}
52}

خروجی:

it 4
was 4
the 4
of 4
times 2
age 2
best 1
worst 1
wisdom 1
foolishness 1

محاسبه آمار کلمات یکتا در زبان جاوا

در ادامه، قطعه کد لازم برای محاسبه آمار کلمات یکتا در زبان جاوا‎ نمایش داده شده است:

1import java.util.Map; 
2import java.util.HashMap; 
3
4
5class Main {
6 public static void main(String[] args) {
7  String word= "it was the best of times it was the worst of times it was the age of wisdom it was the age of foolishness";
8  String words[] =word.split(" ");
9  Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
10  for (String w : words) {
11    Integer n = map.get(w);
12    n = (n == null) ? 1 : ++n;
13    map.put(w, n);
14  }
15for (Map.Entry<String,Integer> entry : map.entrySet()) 
16      System.out.println("Word = " + entry.getKey () + ", Frequency = "+entry.getValue()); 
17  } 
18 }

خروجی:

Word = the, Frequency = 4
Word = times, Frequency = 2
Word = foolishness, Frequency = 1
Word = of, Frequency = 4
Word = was, Frequency = 4
Word = best, Frequency = 1
Word = worst, Frequency = 1
Word = it, Frequency = 4
Word = age, Frequency = 2
Word = wisdom, Frequency = 1

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
The Programming HistorianGeeksForGeeks
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *