دسته: چند ضلعی ها

مساحت چند ضلعی منتظم چگونه بدست می آید؟ — به زبان ساده + حل مثال
پنج‌ضلعی و تعریف آن در هندسه — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)