نوشته های سارا داستان

الکترودینامیک کوانتومی (QED) نظریه تعامل میدان‌های الکترومغناطیسی کوانتومی است. بر اساس این تئوری به نظر می‌رسد که برهم کنش دو میدان الکترومغناطیسی شامل تبادل فوتون…

۱۸ مهر ۱۴۰۰ سارا داستان