نوشته های مریم دانیالی

روش پسگام – مبانی و مفاهیم

روش پسگام – مبانی و مفاهیم

در تئوری کنترل، روش پسگام تکنیکی‌ست که در طی سال‌های 1۹۹۰ توسط پیتر کوتوویچ و همکارنش برای طراحی کنترل‌های پایدارکننده جهت کلاس خاصی از سیستم‌های…

2۶ مرداد, 13۹4
ادامه مطلب...